Wynalazki i nowe technologie

1. Krzaklewski W. Pietrzykowski M. 2012. „Sposób rekultywacji odpadów energetyki przemysłowej”. Zgłoszenie patentowe nr P.399699, wynalazek objęty jest ochroną od 27 VI 2012r. Rejestracja w Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie nr 3/2110, z dnia 28 maja 2012 r.


2. Pietrzykowski M. 2011. „Metoda diagnozy siedlisk na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa z zastosowaniem oryginalnego wskaźnika oceny jakości gleb pogórniczych WJGP” (publikacja książkowa, podjęto starania o opracowanie zaleceń do praktycznego wdrożenia i publikację wewnętrznej instrukcji dla BULiGL).


3. Krzaklewski W., Pietrzykowski M. 2001. Patent PL 192147 B1, za wynalazek „Sposób wykonania obudowy biologicznej pylistych terenów poprzemysłowych, zwłaszcza jałowych i fitotoksycznych składowisk odpadów po flotacji rud metali nieżelaznych”. Dokument Patentowy z dnia 11 Paź. 2006, Nr zgłoszenia P-350836 z dnia 23. 11. 2001. Urząd Patentowy RP. Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 11(768), 2003 r. s. 9.  Potwierdzenie wdrożenia stabilizacji techniczno-biologicznej na pow. 0,35 ha w 2002 r wg założeń metody. ZHG „Bolesław” w Bukownie (pismo potwierdzenie: GP/115/02 z dnia 25.11.2002).


4. Krzaklewski W., Pietrzykowski M., Fijał J., Gajda M. 2000. „Program redukcji pylenia (erozji eolicznej) oraz wytyczne sposobu zadarnienia stawów osadowych ZGH „Bolesław” w Bukownie”, opracowanie na zlecenie  ZGH Bolesław w Bukownie, maj 2000, ss. 38.


5. Krzaklewski W., Greszta J., Barszcz J., Wójcik J., Pająk M., Pietrzykowski M. 2000. Opracowanie zaleceń dla rekultywacji leśnej terenów zdewastowanych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego. Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego nr 24/99 z dnia 26. 10. 1999 r., maszynopis, archiwum KEkL AR w Krakowie, Kraków.